* Lớp Ba Giáo Trình (2018-2019) *
Level 3 Syllabus

Giáo Viên Chính (Main Teacher):
Cô Mindy Nguyễn: 
Grade3@vscso.org

Giáo Viên Giúp (Helpers):
Cô Trâm Nguyễn

Introduction Letter:  Thư giới thiệu
Grading guides:  Cách chấm điểm
Supplies List:  Đồ dùng học tập

Tuần (Week) Bài Học (Class Lessons) Bài Làm ở Nhà (Homework)
Tuần 1
09/08/2018
Khai Giảng (Phần Giới Thiệu) Introduction

Làm quen, ôn bài

Introduction, review lessons

Tuần 2
09/15/2018

Bài 1 – An

Lesson 1 – An

Bài tập tại nhà # 1 (HW # 1: AN)
Tuần 3
09/22/2018

Bài 1 – An (tiếp theo)

Lesson 1 – An

Same as last week.
Tuần 4
09/29/2018

Bài 2 –Ăn & Ân

Lesson 2

Bài Kiểm #1: An (Quiz #1: An)

Bài tập tại nhà #2 (HW # 2: ĂN Ân)

Tuần 5
10/06/2018

Bài 2 – Ăn & Ân (tiếp theo)

Lesson 2 – Ăn & Ân

Bài tập tại nhà #3 (HW # 3: ĂN ÂN)

Project A: introduction – Bài luận văn A

Tuần 6
10/13/2018

Bài 3 – En & Ên

Lesson 3 –En & Ên

Bài kiểm #2: Ăn & Ân (Quiz #2: Ăn & Ân)

Bài tập tại nhà #4 (HW# 4: En & Ên)            

Tuần 7
10/20/2018

Bài 3 – En & Ên (tiếp theo)

Lesson 3 – En & Ên (cont.)

Bài tập tại nhà # 5 (HW #5: En & Ên)
Tuần 8
10/27/2018

Bài 4 – On

Lesson 4 – On

Bài kiểm #3: En & Ên (Quiz #3: En & Ên)

Bài tập tại nhà #6 (HW #6: On)

Speech:

Tuần 9
11/03/2018

Bài 4 – On (tiếp theo)

Lesson 4 – On (cont.)

Bài tập tại nhà #7 (HW #7: On)

Speech:

Tuần 10
11/10/2018

Bài 5 – Ơn & Ôn

Lesson 5 – Ơn & Ôn

Bài kiểm #4: En & Ên (Quiz #4: En & Ên)

Bài tập tại nhà #8 (HW#8 : Ơn & Ôn)

Speech:

Tuần 11
11/17/2018

Bài 5 – Ơn & Ôn(tiếp theo)

Lesson 5 –Ơn &Ôn (cont.)

Bài tập tại nhà #9 (HW #9: Ơn & Ôn)

Speech:

Tuần 12
11/24/2018
* Thanksgiving. No School. * Lễ Tạ Ơn, Nghỉ học
Tuần 13
12/01/2018

Ôn thi học kỳ I

Review for Midterm        

Bài kiểm # 5: Ơn & Ôn (Quiz # 5: Ơn & Ôn)

Speech:

Tuần 14
12/08/2018

Ôn thi học kỳ I

Review for Midterm

Make up for Quiz and speech

Speech:

Tuần 15
12/15/2018
Thi Học Kỳ I / Semester I Exam
Tuần 16
12/22/2018
* Winter Break. No school. * Nghỉ học
Tuần 17
12/29/2018
* Winter Break. No school. * Nghỉ học
Tuần 18
01/05/2019

Bài 6 – In & Un

Lesson 6 – In & Un

Bài tập tại nhà #10 (HW# 10: In & Un)
Tuần 19
01/12/2019

Bài 6 – In & Un (tiếp theo)

Lesson 6 – In & Un (cont.)

Bài tập tại nhà # 11 (HW #11: In & Un)

Project B: Introduction

Bài luận văn B

Tuần 20
01/19/2019

Bài 7 – Ai

Lesson 7 – Ai

Bài kiểm # 6, Quiz #6: In & Un

Bài làm tại nhà #12 (HW #12: Ai)

Tuần 21
01/26/2019

Bài 7 – Ai (tiếp theo)

Lesson 7 – Ai (cont.)

Bài tập #13 (HW #13: Ai)
Tuần 22
02/02/2019
* Lunar New Year. No School. * Nghỉ học
Tuần 23
02/09/2019
Tết @ Lac Hong / New Year @ School
Tuần 24
02/16/2019

Bài 8 – Oi (tiếp theo)

Lesson 8 –Oi (cont.)

Bài kiểm #7, Quiz #7: Ai

Bài tập #14 (HW #14: Oi)

Speech:

Tuần 25
02/23/2019

Bài 9 – Ôi & Ơi

Lesson 9 – Ôi & Ơi

Bài Kiểm #8, Quiz #8: Oi

Bài tập #15 (HW #15: Ôi)

Speech:

Tuần 26
03/02/2019

Bài 9 – Ôi & Ơi (tiếp theo)

Lesson 9 – Ôi & Ơi (cont.)

Bài tập #16 (HW # 16: Ơi)

Speech :

Tuần 27
03/09/2019

Bài 9 – Ôi & Ơi (tiếp theo)

Lesson 9 – Ôi & Ơi (cont.)

HW# 15 & 16

Speech:

Tuần 28
03/16/2019

Bài 10 – Ui & Ưi

Lesson 10 – Ui & Ưi

Bài kiểm # 9, Quiz #9: Ôi & Ơi

Bài tập tại nhà #17 (HW# 17: Ui & Ưi)

Speech:

Tuần 29
03/23/2019
* Spring Break. No school * Nghỉ học
Tuần 30
03/30/2019
* Spring Break. No school * Nghỉ học
Tuần 31
04/06/2019

Bài 10– Ui & Ưi (tiếp theo)

Lesson 10 – Ui & Ưi (cont.)

Bài tập #18 (HW# 18: Ui & Ưi)

Speech:

Tuần 32
04/13/2019

Ôn thi học kỳ II

Review for Final Exam

Bài kiểm #10, Quiz # 10: Ui & Ưi
Tuần 33
04/20/2019

Ôn thi học kỳ II

Review for Final Exam

 
Tuần 34
04/27/2019

Ôn thi học kỳ II,

Review for Final Exam

Tuần 35
05/04/2019

Thi Học Kỳ II

Final Exam

Tuần 36
05/11/2019
Liên Hoan End of the year classroom party
Tuần 37
05/18/2019
Lễ Bế Giảng / End Year Ceremony

* Contents within this page shall focus only on Vietnamese Language lessons to better students in classroom. Thank you! *

Close Menu