SCHOOL HIGHLIGHTS

Please note: 

 
Kính gởi tất cả,
 

PCC vừa mới thông báo là họ sẽ đóng cửa tất cả trung tâm bắt đầu từ ngày 20 tháng 3 năm 2020 cho đến ngày 4 tháng 5 năm 2020. Như vậy là trường Lạc Hồng của chúng ta chỉ còn hai tuần lễ chót trước khi nghỉ học.  Vì thế Ban Điều Hành quyết định đóng cửa trường cho hết niên khóa 2019-20. 

 

Hiệu Trưởng Chung Cầu.

 
Hi all,
PCC just made a decision to close all the campuses and centers and move the operation to online mode from March 20, 2020 to May 4, 2020. That means Lac Hong school only has two weeks to operate before the end of school year. Therefore, the Lac Hong school administration decides to close the school year of 2019-20 immediately. 
 

Cau Chung, Principal

 

UPCOMING EVENTS

2019-20 School Year is Closed

 

Close Menu