* Lớp Mẫu Giáo Lịch Học (2019-2020) *
Kindergarten Syllabus

Phụ Trách (Teachers): kinder@vscso.org
cô Hiền Mã
cô Khanh Liêng
cô Linh Phạm

Introduction Letter:  Thư giới thiệu
Supplies List:  Đồ dùng học tập
Class Book: Sách Lớp Mẫu Giáo

Tuần (Week) Bài Học (Class Lessons) Bài Làm ở Nhà (Homework)
Tuần 1
09/07/2019
Khai Giảng (Phần Giới Thiệu) Introduction

Làm quen, ôn bài

Introduction, review lessons

Tuần 2
09/14/2019
Bài 01:   Bảng chữ cái, các dấu, số 1-10 (Alphabets & tone marks)
Tuần 3
09/21/2019
Quiz #1: Chữ cái, dấu, số 1-10 (Alphabets, tone marks & #1-10) Bài 02:   Nguyên âm A, số 11-20 (Vowel A)
Tuần 4
09/28/2019
Quiz #2: Chữ cái, dấu, A, số 11-20 (Alphabets, tone marks & A) Bài 03:   Nguyên âm Ă, số 21-30 (Vowel Ă)
Tuần 5
10/05/2019
Quiz #3: Chữ cái, dấu, Ă, số 21-30 (Alphabets, tone marks & Ă) Bài 04:   Nguyên âm Â, số 31-40 (Vowel Â)
Tuần 6
10/12/2019
Quiz #4: Chữ cái, dấu, Â, số 31-40 (Alphabets, tone marks & Â) Bài 05:   Nguyên âm E, số 41-50 (Vowel E)
Tuần 7
10/19/2019
Quiz #5: Chữ cái, E, số 41-50  (Alphabets, E & #41-50) Bài 06:   Nguyên âm Ê, số 51-60 (Vowel Ê)
Tuần 8
10/26/2019
Quiz #6: Chữ cái, Ê, số 51-60 (Alphabets, Ê & #51-60) Bài 07:   Nguyên âm I & Y, số 61-70 (Vowel I & Y)
Tuần 9
11/02/2019
Quiz #7: Nguyên âm I & Y, số 61-70 (Vowel I & Y, #61-70) Bài 08:   Nguyên âm O, số 71-80 (Vowel O)
Tuần 10
11/09/2019
Quiz #8: Nguyên âm O, số 71-80 (Vowel O, #71-80) Bài 09:    Nguyên âm Ô, số 81-90 (Vowel Ô)
Tuần 11
11/16/2019
Quiz #9: Nguyên âm Ô, số 81-90 (Vowel Ô, #81-90) Bài 10:   Nguyên âm Ơ, số 91-100 (Vowel Ơ)
Tuần 12
11/23/2019
Quiz #10:  Nguyên âm Ơ, số 91-100(Vowel Ơ, #91-100) Ôn thi Kỳ I (Review for Midterm Exam – Part 1 of 2)
Tuần 13
11/30/2019

  

(NS) Thanksgiving. No School.

 

Lễ Tạ Ơn, Nghỉ học

Tuần 14
12/07/2019
Ôn thi Kỳ I (Review for Midterm Exam – Part 2 of 2)
Tuần 15
12/14/2019
Thi Học Kỳ I / Semester I Exam
Tuần 16
12/21/2019
(NS) Winter Break. No school. Nghỉ học
Tuần 17
12/28/2019
(NS) Winter Break. No school. Nghỉ học
Tuần 18
01/04/2020
Ôn lại bài đã học (Review previous lessons) Bài 11:      Nguyên âm U (Vowel U)
Tuần 19
01/11/2020
Quiz #11: Nguyên âm U (Vowel U) Bài 12:      Nguyên âm Ư (Vowel Ư )
Tuần 20
01/18/2020
Quiz #12: Nguyên âm Ư (Vowel Ư) Bài 13:      Phụ âm C & K (Consonants C & K)
Tuần 21
01/25/2020
(NS) Lunar New Year.  No School. Nghỉ học
Tuần 22
02/01/2020
Tết @ Lac Hong / New Year @ School ??
Tuần 23
02/08/2020
Quiz #13: Phụ âm C & K (Consonants C & K) Bài 14:      Phụ âm D & Đ (Consonants D & Đ)
Tuần 24
02/15/2020
Quiz #14:   Phụ âm D & Đ (Consonants D & Đ) Bài 15:    Phụ âm B & H (Consonants B & H)
Tuần 25
02/22/2020
Quiz #15: Phụ âm B & H (Consonants B & H) Bài 16:    Phụ âm L, M & N (Consonants L, M & N)
Tuần 26
02/29/2020
Quiz #16:   Phụ âm L, M & N (Consonants L, M & N) Bài 17:    Phụ âm G & R (Consonants G & R)
Tuần 27
03/07/2020
Quiz #17: Phụ âm G & R (Consonants G & R) Bài 18:    Phụ âm P & Q (Consonants P & Q)
Tuần 28
03/14/2020
Quiz #18:   Phụ âm P & Q (Consonants P & Q) Bài 19:    Phụ âm T & V (Consonants T & V)
Tuần 29
03/21/2020
(NS) Spring Break. No school Nghỉ học
Tuần 30
03/28/2020
(NS) Spring Break. No school Nghỉ học
Tuần 31
04/04/2020
Quiz #19:   Phụ âm T & V (Consonants T & V) Bài 20:      Phụ âm S & X (Consonants S & X)
Tuần 32
04/11/2020
Quiz #20:   Phụ âm S & X (Consonants S & X) Ôn thi Kỳ II (Review for Finals – Part 1 of 3)
Tuần 33
04/18/2020

Ôn thi học kỳ II

Review for Final Exam

Ôn thi Kỳ II (Review for Finals – Part 2 of 3)
Tuần 34
04/25/2020

Ôn thi học kỳ II,

Review for Final Exam

Ôn thi Kỳ II (Review for Finals – Part 3 of 3)
Tuần 35
05/02/2020
Thi Học Kỳ II (Final Exam)
Tuần 36
05/09/2020
Final Exam Result and Year End Summary/Celebration End of the year classroom party
Tuần 37
05/16/2020
Lễ Bế Giảng / End Year Ceremony

Close Menu