* Lạc Hồng Classes (2019-2020) *

 

Lớp Học (Classes) Chương trình (Agenda)
Pre-K (Lớp Vỡ Lòng)
Kinder (Lớp Mẫu Giáo)
Level 1 (Lớp Một)
Level 2 (Lớp Hai)
Level 3 (Lớp Ba)
Level 4 (Lớp Bốn)
Level 5 (Lớp Năm)
Level 6 (Lớp Sáu)
Level 7 (Lớp Bảy & Việt Văn)

Close Menu