* Lớp Ba Giáo Trình (2023-2024) *
Level 3 Syllabus

Giáo Viên:
Cô Ngân Lại:
Grade3@vscso.org

Cô Kim Anh

Introduction Letter:  Thư giới thiệu
Grading guides:  Cách chấm điểm
Supplies List:  Đồ dùng học tập

Tuần (Week)Bài Học (Class Lessons)Bài Làm ở Nhà (Homework)
Tuần 1
09/07/2019
Khai Giảng
First day of school
Làm quen, ôn bài
Introduction, review lessons
Tuần 2
09/14/2019
Bài 1 – An
Lesson 1 – An
Bài tập tại nhà # 1
HW # 1: AN
Tuần 3
09/21/2019
Bài 1 – An (tiếp theo)
Lesson 1 – An
Bài tập tại nhà # 1
HW # 1: AN
Tuần 4
09/28/2019
Bài 2 –Ăn & Ân
Lesson 2
Bài Kiểm #1: An (Quiz #1: An)
Bài tập tại nhà #2, HW # 2: ĂN Ân
Tuần 5
10/05/2019
Bài 2 – Ăn & Ân (tiếp theo)
Lesson 2 – Ăn & Ân
Bài tập tại nhà #3, HW # 3: ĂN ÂN
Project A: introduction – Bài luận văn A
Tuần 6
10/12/2019
Bài 3 – En & Ên
Lesson 3 –En & Ên
Bài kiểm #2: Ăn & Ân (Quiz #2: Ăn & Ân)
Bài tập tại nhà #4, HW# 4: En & Ên
Tuần 7
10/19/2019
Bài 3 – En & Ên (tiếp theo)
Lesson 3 – En & Ên (cont.)
Bài tập tại nhà # 5, HW #5: En & Ên
Tuần 8
10/26/2019
Bài 4 – On
Lesson 4 – On
Bài kiểm #3: En & Ên (Quiz #3: En & Ên)
Bài tập tại nhà #6, HW #6: On
Speech:
Tuần 9
11/02/2019
Bài 4 – On (tiếp theo)
Lesson 4 – On (cont.)
Bài tập tại nhà #7, HW #7: On
Speech:
Tuần 10
11/09/2019
Bài 5 – Ơn & Ôn
Lesson 5 – Ơn & Ôn
Bài kiểm #4: En & Ên (Quiz #4: En & Ên)
Bài tập tại nhà #8, HW#8 : Ơn & Ôn
Speech:
Tuần 11
11/16/2019
Bài 5 – Ơn & Ôn(tiếp theo)
Lesson 5 –Ơn & Ôn (cont.)
Bài tập tại nhà #9, HW #9: Ơn & Ôn
Speech:
Tuần 12
11/23/2019
Ôn thi học kỳ I
Review for Midterm
Bài kiểm # 5: Ơn & Ôn (Quiz # 5: Ơn & Ôn)
Speech:
Tuần 13
11/30/2019
Thanksgiving
No School
Lễ Tạ Ơn
Nghỉ học
Tuần 14
12/07/2019
Ôn thi học kỳ I
Review for Midterm
Make up for Quiz and speech
Speech:
Tuần 15
12/14/2019
Thi Học Kỳ I / Semester I Exam 
Tuần 16
12/21/2019
(NS) Winter Break. No school.Nghỉ học
Tuần 17
12/28/2019
(NS) Winter Break. No school.Nghỉ học
Tuần 18
01/04/2020
Bài 6 – In & Un
Lesson 6 – In & Un
Bài tập tại nhà #10, HW# 10: In & Un
Tuần 19
01/11/2020
Bài 6 – In & Un (tiếp theo)
Lesson 6 – In & Un (cont.)
Bài tập tại nhà # 11, HW #11: In & Un
Project B: Introduction
Bài luận văn B
Tuần 20
01/18/2020
Bài 7 – Ai
Lesson 7 – Ai
Bài kiểm # 6, Quiz #6: In & Un
Bài làm tại nhà #12, HW #12: Ai
Tuần 21
01/25/2020
Tết Nguyên ĐánNghỉ Học, No School
Tuần 22
02/01/2020
Bài 7 – Ai (tiếp theo)
Lesson 7 – Ai (cont.)
Bài tập #13, HW #13: Ai
Tuần 23
02/08/2020
Bài 8 – Oi
Lesson 8 – Oi
Bài kiểm #7, Quiz #7: Ai
Bài tập #14, HW #14: Oi
Speech:
Tuần 24
02/15/2020
Bài 8 – Oi (tiếp theo)
Lesson 8 –Oi (cont.)
Speech:
Tuần 25
02/22/2020
Bài 9 – Ôi & Ơi
Lesson 9 – Ôi & Ơi
Bài Kiểm #8, Quiz #8: Oi
Bài tập #15, HW #15: Ôi
Speech:
Tuần 26
02/29/2020
Bài 9 – Ôi & Ơi (tiếp theo)
Lesson 9 – Ôi & Ơi (cont.)
Bài tập #16, HW # 16: Ơi
Speech :
Tuần 27
03/07/2020
Bài 9 – Ôi & Ơi (tiếp theo)
Lesson 9 – Ôi & Ơi (cont.)
HW# 15 & 16
Speech:
Tuần 28
03/14/2020
Bài 10 – Ui & Ưi
Lesson 10 – Ui & Ưi
Bài kiểm # 9, Quiz #9: Ôi & Ơi
Bài tập tại nhà #17, HW# 17: Ui & Ưi
Speech:
Tuần 29
03/21/2020
(NS) Spring Break. No schoolNghỉ học
Tuần 30
03/28/2020
(NS) Spring Break. No schoolNghỉ học
Tuần 31
04/04/2020
Bài 10– Ui & Ưi (tiếp theo)
Lesson 10 – Ui & Ưi (cont.)
Bài tập #18, HW# 18: Ui & Ưi
Speech:
Tuần 32
04/11/2020
Ôn thi học kỳ II
Review for Final Exam
Bài kiểm #10, Quiz # 10: Ui & Ưi
Tuần 33
04/18/2020
Ôn thi học kỳ II
Review for Final Exam
 
Tuần 34
04/25/2020
Ôn thi học kỳ II
Review for Final Exam
 
Tuần 35
05/02/2020
Thi Học Kỳ II / Semester II Exam 
Tuần 36
05/09/2020
Final Exam Result and Year End Summary/CelebrationEnd of the year classroom party
Tuần 37
05/16/2020
Lễ Bế Giảng / End Year Ceremony 

 

Close Menu