* Lớp Đàm thoại (Conversation) *
Conversation Syllabus

Giáo Viên(Teachers): 
Thầy Khanh Phạm/Thầy Duy Lai

Introduction Letter:  Thư giới thiệu
Grading guides:  Cách chấm điểm
Supplies List:  Đồ dùng học tập
Class Book: Sách Lớp 7

Close Menu